4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

uciążliwy sąsiad
Jak uporać się z uciążliwym sąsiadem?
·

Jak uporać się z uciążliwym sąsiadem?

Jak mówi polskie przysłowie- „Im lepszy płot, tym lepszy sąsiad”. Trwające do rana imprezy, zakłócanie ciszy nocnej, niekończące się remonty i kłótnie angażujące w życie prywatne całe otoczenie, potrafią skutecznie spędzać sen z powiek. Każdy z nas zapewne miał doświadczenie z uciążliwym sąsiadem, mając więcej lub mniej szczęścia rozwiązał trudności, z jakimi się borykał.  Niestety, negatywne relacje ze współmieszkańcami nie należą do rzadkości, a do ich rozwiązywania często angażuje się pośredników, wkraczając na drogę prawną. W niniejszym artykule przybliżymy, jak efektywnie uporać się z uciążliwym sąsiadem i zaznać spokoju.

Po pierwsze dialog.

Warto pamiętać, że zanim zdecydujemy się na podjęcie radykalnych środków w walce z uciążliwym sąsiadem, uprzednio warto spróbować rozwiązać spór polubownie. Nierzadko, przedstawienie swoich argumentów sprzyja rozwikłaniu konfliktów. Druga strona może nie zdawać sobie sprawy, z napięć jakie wywołuje i w wielu przypadkach idzie nam na rękę, po bezkonfliktowej dyskusji. Życie jest pełne losowych wydarzeń, za które nie do końca odpowiada konkretna strona. W przypadku zniszczenia Twojego mienia przez sąsiada, może on pokryć straty ze swojego odszkodowania, wcześniej jednak należy powiadomić go o zaistniałej sytuacji.

Prawo, jako środek pomocniczy

Art. 144 kc informuje, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Immisje, o których mowa w art. 144 k.c., możemy skategoryzować na pozytywne i negatywne.

Te pozytywne wpływają na sąsiadującą nieruchomość poprzez rozchodzenie się niepożądanych cząstek materii, takich jak środki chemiczne, promieniowanie, fale dźwiękowe in. Negatywne polegają na tamowaniu przenikania na sąsiednią nieruchomość pożądanych cząstek materii, np. światła słonecznego, fal elektromagnetycznych (radiowych, telewizyjnych, itp.).

Przepis art. 144 k.c. dopuszcza wymaganie od właściciela do zaniechania działań naruszających spokój sąsiedztwa. Oddziaływanie na nieruchomości sąsiednie, dzielimy na bezpośrednie (w przypadku świadomej ingerencji w nieruchomość sąsiednią), lub pośrednie, w przypadku, gdy oddziaływanie na własną nieruchomość rzutuje na nieruchomość sąsiednią.

Skup gruntów rolnych-najważniejsze informacje

Gdzie zgłosić naruszenie granicy działki?

Jeżeli pomiędzy sąsiadami zaistnieje spór w sprawie przebiegu granicy pomiędzy gruntami, należy udać się z wnioskiem do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości z właściwym wnioskiem o przeprowadzenie postępowania rozgraniczającego. W przypadku, gdy ustalone granice nieruchomości ulegają wątpliwościom, a stan prawny nie jest możliwy do ustalenia, kreuje się granice według ostatniego stanu posiadania. Jeżeli jego ustalenie nie jest możliwe, a w wyniku operacji nie dojdzie do ugody między stronami, w przebieg transakcji wkracza sąd, który ustala granice gruntów. W wyniku postępowania wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać decyzję o rozgraniczeniu lub umorzyć sprawę, jeśli z obu stron nastąpi decyzja o ugodzie. Każda ze stron nieusatysfakcjonowana z ustanowionego wyroku może wystąpić w terminie 14 dni o skierowanie sprawy na drogę sądową.  Jak podaje artykuł 151 k.c. jeśli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez umyślnej winy granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że bez nieuzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy lub zagraża mu niewspółmiernie wielka szkoda. Posługując się znajomością przepisów prawnych, nie będziemy mieli wątpliwości, gdzie zgłosić naruszenie granic działki.

Uciążliwy sąsiad za płotem?

Sprawdź nasz skup działek

Nierzadko zdarzają się przypadki, w których mimo wkładu włożonego w pielęgnację swojego ogrodu i otoczenia, efekt finalny wypada dramatycznie, ze względu na niezadbaną działkę uciążliwego sąsiada za płotem.

Nie istnieją przepisy, które obligują mieszkańców do koszenia trawy rosnącej w ogrodzie. Inaczej ma się sprawa z gałęziami wrastającymi w płot stanowiący granicę działki. Jak reguluje art. 150 kodeksu cywilnego: „Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia”.

Zakłócanie ciszy nocnej- co robić?

W przypadku zakłócania ciszy nocnej, zalecane jest rozpoczęcie od interwencji Straży Miejskiej lub Policji. Ustalenia art. 51 Kodeksu wykroczeń, informują, że kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Jeżeli zaś czyny te mają charakter chuligański a ich sprawca jest pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Jak w prawie funkcjonuje pojęcie zakłócania ciszy nocnej?

W praktyce nie istnieje akty prawny, który opisywałby przedział ciszy nocnej. W kodeksie postępowania karnego, w art. 221 k.p.k., widnieje pojęcie pory nocnej w kontekście prawnej możliwości dokonywania przeszukania zamieszkałych pomieszczeń. Czas pory nocnej szacuje się na okres od 22-ej do 6-ej rano. Godziny ciszy nocnej są uzgadniane przez wspólnoty/ spółdzielnie mieszkaniowe lub inne zarządy. Godziny te powinny być opublikowane w widocznym dla mieszkańców miejscu. Warto pamiętać, że obowiązują one nie tylko lokatorów bloków, ale także wolnostojących domów jednorodzinnych.

Sprawdź wycenę nieruchomości online 

Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]