4 kroki dzielą Cię od sprzedaży

Sprzedaj nam nieruchomość w 4 prostych krokach

Samowola budowlana
Samowola budowlana. Czym jest, jakie są kary i jak jej uniknąć?
·

Samowola budowlana. Czym jest, jakie są kary i jak jej uniknąć?

Samowola budowlana to termin oznaczający wybudowanie obiektu, bez odpowiednich zezwoleń. Czasami zdarza się, że w przeszłości ktoś zdecydował się na postawienie budynku bez zgłoszenia i uzyskania odpowiedniej zgody. Taką sytuację nazywamy samowolą budowlaną, za którą grozi grzywna nawet do 1 000 000 zł. Ponadto może zostać wydana decyzja co do rozbiórki części lub całości takiego budynku, do której nie ma przedawnienia.

Co to jest samowola budowlana

Ustawodawca nie przedstawił definicji legalnej samowoli budowlanej bezpośrednio, ale wynika ona z art.48 Prawa budowlanego. Za samowolę budowlaną uznaje się budowę obiektu: 

Samowola budowlana dotyczy także sytuacji, w której podjęliśmy już prace budowlane bez uzyskania zgody.

Legalizacja samowoli budowlanej

Po zmianie przepisów Prawa budowlanego z września 2020 r. dostępna jest uproszczona procedura legalizacji samowoli budowlanej, a najważniejszą rolę w całym procesie odgrywa ekspertyza techniczna. Do momentu wejścia w życie nowego prawa procedura legalizacyjna samowoli budowlanej prowadzona była niezależnie od woli inwestora. Jej efektem najczęściej była decyzja o rozbiórce. Po nowelizacji inwestor ma prawo uczestniczyć w całym procesie, dzięki czemu na możliwość wpłynięcia na wynik postępowania legalizacyjnego.

Pierwszym etapem legalizacji samowoli budowlanej jest wydanie postanowienia o wstrzymaniu budowy dotyczące obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie / wybudowanego bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia. Następnie właściciel obiektu może w ciągu 30 dni od otrzymania postanowienia złożyć wniosek o legalizację samowoli budowlanej. Jeśli go nie złoży, lub się z niej wycofa, nastąpi automatyczna decyzja o rozbiórce budynku. W przypadku złożenia prawidłowego wniosku organ nadzoru budowlanego w ramach prowadzonego postępowania wdraża procedurę legalizacyjną.

Aby uniknąć decyzji o rozbiórce, należy wyznaczonym terminie dostarczyć dokumentację:

  • projekt techniczny uwzględniający zakres wykonanych robót budowlanych;
  • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego, albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu.

Chcesz szybko sprzedać nieruchomość bez zbędnych spotkań. W takim razie skorzystaj z usług profesjonalistów, zajmujących się skupem nieruchomości. W naszej ofercie znajdziesz: skup nieruchomości, skup zadłużonych mieszkań, skup domów, a także wiele innych.

Opłata legalizacyjna

Warunkiem zalegalizowania samowoli budowlanej jest wniesienie opłaty legalizacyjnej. W przypadku samowoli budowlanej bez zgłoszenia kwota wynosi 2500 lub 5000 zł. W przypadku konstrukcji bez pozwolenia na budowę, to opłatę wylicza się następująco: 

Stawkę 500 zł mnożymy przez 50 i przez odpowiedni współczynnik kategorii obiektu i jego wielkości zawartych w załączniku do prawa budowlanego.

Opłata legalizacyjna dla domu jednorodzinnego wynosi 50 000 zł, sklepu o kubaturze do 2500 m3 lub dwóch garaży powyżej 2500 m2 – 375 000 zł.

Opłata legalizacyjna na raty

Wojewoda na podstawie przepisów działu III ordynacji podatkowej dotyczącej ulg podatkowych może:

  • rozłożyć opłatę legalizacyjną na raty,
  • umorzyć opłatę legalizacyjną w całości lub w części,
  • odroczyć termin płatności.

Jeśli złożysz wniosek o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej, postępowanie w sprawie samowoli budowlanej zawieszone jest do dnia upływu terminu wniesienia całej opłaty

Stare samowole budowlane

Dla starych samowoli budowlanych (starsze niż 20 lat) wprowadzono regulację umożliwiającą wystąpienie do organu nadzoru budowlanego z żądaniem wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego, co jest dużo korzystniejsze dla właściciela budynku. W procedurze uproszczonej nie trzeba uiszczać opłaty legalizacyjnej. Organ budowlany nie bada zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wszczynając postępowanie, organ nałoży na właściciela lub zarządcę obiektu obowiązek przedłożenia określonych dokumentów legalizacyjnych, w tym:

  • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego,
  • ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazującej, czy stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz, czy pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym, lub zamierzonym sposobem użytkowania.
Ocena
Oceń stronę
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]